A Ceced.hu weboldal adatvédelmi nyilatkozata

1. Az adatkezelő meghatározása

1.1 A ceced.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Weboldal) a CECED Magyarország Egyesülés (székhely: 1132 Budapest, Váci út 12., 1. emelet 1.; adószám: 13365756-1-41 elérhetőségek: telefonszám: 36 1 224 7735, e-mail cím: info@cecedhu.hu; nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH_115602; a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti és tartja fenn. A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) a Weboldal üzemeltetése és működtetése keretében az Üzemeltető, mint adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

1.2 A Weboldal használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit és hozzájárulnak az Üzemeltető által végzett és a jelen Nyilatkozatban megjelölt célú adatkezelésekhez.  A jelen Nyilatkozat folyamatosan elérhető a Weboldal nyitóoldalán.

1.2 A jelen Nyilatkozatban használt nagybetűs és e helyütt másképpen nem definiált fogalmak jelentése megegyezik a Weboldal felhasználási feltételeit tartalmazó felhasználási feltételekben (Szabályzat, az oldal alján letölthető) meghatározott nagybetűs kifejezésekre ott meghatározott jelentéssel. A jelen Nyilatkozat a Szabályzat részét képezi. 

2. A kezelt adatok köre

2.1 Az Üzemeltető az egyes Felhasználókról az alábbi adatokat kezeli:

(a) a Weboldal használata során a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatok, és

(c)  az Üzemeltető a Weboldal regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a Felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat az alábbiak szerint.

2.2 Az Üzemeltető a Weboldalt az Ektv. 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A Weboldal használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Weboldal Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A Felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 A Felhasználók a Weboldal használatának megkezdésekor  a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése alapján hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepítsen a Felhasználók számítógépére adatfeljegyzés és hozzáférés, a Felhasználók azonosítása, a Felhasználók egymástól való megkülönböztetése, és a Felhasználók további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz, és általában nem is kezel személyes adatokat, az ún. session cookie-k pedig a Felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookiek-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.

A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető jelenleg az alábbi cookie-kat használja:

 

Név

Cél

Időtartam

_ga

felhasználók azonosítása, megkülönböztetése

2 év

_gid

 

felhasználók azonosítása, megkülönböztetése

1 nap

_gat

látogatói oldallekérések korlátozása

1 perc

has _js

Javascript használatának rögzítése

látogatás időtartama

cookie-agreed

a cookie-k elhelyezéséhez való hozzájárulás rögzítése

3 hónap

 

2.4 Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat, illetve a Felhasználó IP-címéhez harmadik személyek is hozzáférhetnek. Ilyen eset például, ha a Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra, vagy a Felhasználó rákattint egy harmadik személy által üzemeltetett szerverről elérhetővé tett hirdetésre.

3. Az adatkezelés célja

3.1 A Weboldallal összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a Weboldal hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása.

3.2 Az Üzemeltető által végzett adatkezelés további célja a Felhasználók azonosítása, a Weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása, hozzájárulás esetén hírlevelek és reklámok küldése (eDM), megrendelés esetén más szolgáltatások nyújtása, a Szabályzat érvényre juttatása és az annak, illetve a jogszabályok alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1 Főszabály szerint az Üzemeltető által a Felhasználók adataival végzett adatkezelés jogalapja az Ektv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogszabályi rendelkezések.

4.2 A 2.3 és 3.2 pontok alapján végzett adatkezelések jogalapja, ideértve a 3.2 pontban említett hírlevél-küldést és az eDM adatkezelést is, a Felhasználók önkéntes és tájékozott hozzájárulása.

5. Az adatfeldolgozók adatai

Az Üzemeltető a Weboldal üzemeltetése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

ADATFELDOLGOZÓ NEVE:

1. atman.marketing tanácsadó Kft. (székhely: 1114 Budapest, Villányi út 6., 3. emelet 26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-899118; adószám: 14330771-2-43)

ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉG: weboldal üzemeltetés technikai feladatai

2. jacsa.NET Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 2065 Mány, Deák Ferenc u. 5.; cégjegyzékszám: 07-09-015379; adószám: 14512937-2-07)

ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉG: weboldal üzemeltetés technikai feladatai

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az Üzemeltető és az adott Felhasználó között fennálló jogviszony megszűnését követő azon naptári év vége, amikor az Üzemeltetőt a Felhasználóval kapcsolatos, jogszabályon vagy szerződés alapján megillető igényérvényesítés joga megszűnik (de legfeljebb 5 év, vagy a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén a hozzájárulás visszavonása), vagy amikor az adott adat tekintetében a jogszabály által elrendelt adatkezelésre meghatározott időtartam lejár.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos és jogorvoslati jogai

7.1 Az Üzemeltető a Felhasználók részére az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról és itt kérhető az Üzemeltető adatkezelésekkel kapcsolatos intézkedése, és ide kell továbbítani az egyes adatkezelési műveletek (pl. eDM) megtiltására vonatkozó kérelmeket is:

(a) e-mail: info@cecedhu.hu (a „Tárgyba” javasolt beírni: Adatkezeléssel kapcsolatos kérdés/észrevétel);

(b) postai cím: 1132 Budapest, Váci út 12., 1. emelet 1..

7.2 A Felhasználó jogosult

(a)       arra, hogy személyes adatai tekintetében az Üzemeltetőtől mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és számos információhoz (pl. adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, a kezelt adatok másolata stb.) hozzáférést kapjon;

(b)       személyes adatai helyesbítését, hiányos személyes adatai kiegészítését kérni;

(c)       arra, hogy bizonyos keretek között adatai törlését kérje, ha például azok kezelése már nem szükséges azon célból, amelyre azokat az Üzemeltető gyűjtötte, vagy a Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását már visszavonta;

(d)       arra, hogy adatai kezelésének korlátozását kérje bizonyos esetekben, ha pl. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését;

(e)       arra, hogy a rá vonatkozó, az Üzemeltető által hozzájárulása alapján kezelt adatokat géppel olvasható formában, elterjedt formátumban megkapja vagy kérheti azok másik adatkezelőnek történő továbbítását is.

Az érintett Felhasználónak jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie az Üzemeltetővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a Felhasználó ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a munkavállaló dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

8. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására (az Üzemeltető az általa kezelt adatokat kódolt formában, biztonságos szervereken, megfelelő jelszóval védve tárolja, ezzel is meggátolva az illetéktelen hozzáférést), az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes Felhasználók Weboldal keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Weboldalon megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más Felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az ilyen magatartásokért az Üzemeltető a felelősségét kizárja.

9. A hírlevelekre és az eDM-re vonatkozó speciális szabályok

Amennyiben egy Felhasználó a regisztrációs lapon hozzájárul ahhoz, hogy részére az Üzemeltető ajánlatokról és újdonságokról reklámot, elektronikus hirdetést és hírlevelet küldjön, az a Felhasználó a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációs lapon megadott adatai bekerüljenek az Üzemeltető eDM adatbázisába, amelyben az Üzemeltető a Felhasználó adatait további ajánlatokkal (ideértve az Üzemeltető és üzleti partnerei ajánlatait is) történő későbbi megkeresés céljából tartja nyilván mindaddig, amíg a Felhasználó az eDM céljából történő adatkezelés abbahagyását nem kéri, vagy regisztrációját nem törli. A Felhasználó hozzájárulását az Üzemeltető ügyfélszolgálatának postai címére vagy az info@cecedhu.hu e-mail címre küldött, a személyes azonosítására alkalmas adatait is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.

10. Egyéb információk

10.1 Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

10.2 Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető munkavállalói és megfelelő titoktartási kötelezettség mellett igénybe vett alvállalkozói ismerhetik meg. Ez alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

10.3 Az Üzemeltető a hírlevélre vagy eDM-re nem feliratkozó Felhasználók részére is jogosult a Weboldal működtetésével kapcsolatos, nem reklámjellegű információkat (ideértve, nem kizárólagosan, adminisztrációs vagy technikai jellegű üzeneteket, a Weboldal módosulásával kapcsolatos információkat) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával.

11. A Nyilatkozat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Nyilatkozat egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználók elfogadják a Nyilatkozat módosítását.

2017. október 1.

 

 

Downloads: